Školní řád

Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace
Směrnice č. 6/2021
Školní řád

Vypracovala: Mgr. Veronika Jurčíková
Schválila: Mgr. Veronika Jurčíková
Platnost od: 15. 6. 2021
Účinnost od: 1. 9. 2021

Řád je závazný pro všechny zaměstnance Mateřské školy Aš, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace

Základní ustanovení

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, dalšími platnými právními předpisy, směrnicemi nadřízených orgánů.

Údaje o zařízení

Název: Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace
Adresa: 352 01 Aš, Neumannova 2560
Telefon: 354 526 128
Zřizovatel: město Aš
Ředitelka: Mgr. Veronika Jurčíková
Typ školy: mateřská škola s celodenním provozem sdružená se školní jídelnou
Kapacita školy: 100 dětí
Provozní doba: od 6.00 – 16.00 h

Provoz a vnitřní režim školy

a) Přijímání dětí do mateřské školy

1. Děti jsou přijímány pro následující školní rok zápisem viz. b).

2. Mohou být přijaty i během školního roku pokud to dovolí kapacita školy.

3. Jsou přijímány zpravidla děti od 3 do 6 let. Mohou být přijaty i děti starší nebo mladší.

4. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.

5. Do mateřské školy mohou být přijaty jen děti, které jsou řádně očkované nebo děti, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto ustanovení neplatí pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

b) Zápis do mateřské školy

1. Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. do 16. května.

2. Termín a doba pro podání žádosti o přijetí je vyvěšen na vývěsních tabulích města, na úřední desce a na webových stránkách mateřské školy nejméně 14 dní před konáním zápisu.

3. K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte s vyplněnou žádostí, potvrzením od lékaře a poskytne údaje o dítěti MŠ.

4. Zákonný zástupce s sebou k zápisu přinese rodný list dítěte, OP zákonného zástupce, u
cizinců rodný list dítěte a povolení k pobytu dítěte.

5. Všechny žádosti doručené v termínu zápisu vyřizuje ředitelka najednou po skončení zápisu.

6. Po ukončení zápisu vydá ředitelka do 30 dnů rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Toto rozhodnutí vydá proti podpisu nebo zašle do vlastních rukou. Rozhodnutí o přijetí se vyvěšuje pod č.j. na veřejně přístupném místě a na webových stránkách školy.

7. Proti rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů prostřednictvím mateřské školy ke Krajskému úřadu v Karlových Varech.

8. Další podrobnosti jsou dány ve směrnici Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro příslušný školní rok.

c) Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy jsou dána zvláštní směrnicí Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro příslušný školní rok, kterou vydává ředitelka školy vždy před zápisem.

d) Ukončení docházky

1. Rozhodne-li se zákonný zástupce ukončit docházku dítěte, musí své rozhodnutí sdělit ředitelce nebo zástupkyni školy v předcházejícím kalendářním měsíci.

2. S vedoucí školní jídelny vyřeší vyrovnání plateb.

3. Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění ukončit docházku dítěte jestliže:

 • dítě bez řádné omluvy nedochází do školy více než 14 dní (příloha č. 1)
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy
 • ukončení doporučí ve zkušebním pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní
 • stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

e) Časový režim mateřské školy

1. Škola je v provozu od 6.00 – 16.00 h.

2. Příchod a předávání dětí je obvykle od 6.00 do 8.00 h. Pozdější předání dítěte je nutno domluvit s učitelkou předem osobně nebo telefonicky do 8.00 h. Ráno se děti od 6.00 – 7.00h schází ve třídě Rybiček a Sluníček (dolních třídách), od 7.00 – 8.00 h ve svých třídách.

3. Vyzvedávání dětí:

 • po obědě ve 12.00 – 12.15 hod.
 • po odpočinku ve 14.15 – 16.00 hod.
 • v jinou dobu po dohodě s učitelkou

Odpoledne se od 15.00 děti rozchází domů ze tříd Berušek a Motýlků (horních tříd).

4. Činnosti dětí během dne:

 • – 6.00 – 8.30 řízené a spontánní aktivity
 • – 8.30 – 9.00 přesnídávka
 • – 9.00 – 9.30 řízené a spontánní aktivity
 • – 9.30 – 11.15 pobyt venku
 • -11.30 – 12.00 oběd
 • -12.00 – 14.00 odpočinek
 • -14.00 – 14.30 svačina
 • -14.30 – 16.00 spontánní hry dětí, pobyt venku dle počasí.

Časový režim je velmi pružný a učitelky jej volně upravují podle aktuálních potřeb dětí.

5. Při snídani a svačině se děti obsluhují samy, při obědě si samy prostřou.

6. Děti jsou každý den venku. Jen za velké nepřízně počasí zůstávají ve škole. Ke škole patří velká zahrada se sportovním vybavením, kde mají děti dostatek volného pohybu.

7. Je respektována individuální potřeba spánku jednotlivých dětí a místo spánku nabízeny klidné činnosti.

f) Třídy

Mateřská škola má čtyři třídy. Děti nejsou rozděleny podle věku, třídy jsou věkově smíšené. Maximální počet dětí v jednotlivých třídách je různý, v případě jejich integrace podle § 16 školského zákona se mění podle platných předpisů.

třída „Sluníček“ – 25 (+- 3) dětí,

třída „Berušek“ – 25 (+- 3) dětí,

třída „Rybiček“ – 25 (+- 3) dětí,

třída „Motýlků“ – 25 (+- 3) dětí.

g) Různé

1. Co si děti přinesou: přezůvky s pevnou patou vhodné převlečení do třídy – zástěrku, tepláky, triko podle potřeby náhradní prádlo vhodné převlečení a obuv na zahradu, v létě pokrývku hlavy kraťasy, triko a obuv na cvičení pyžamo pláštěnku

2. Výchovné pomůcky (barvy, papír, atd.) obstarává a hradí MŠ.

3. Kulturní a jiné akce (výlety, divadla) zajišťuje škola, hradí je však rodiče.

4. Škola neodpovídá za hračky přinesené dítětem.

 

Povinné předškolní vzdělávání

a) Organizace

1. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

2. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8.00 – 12.00 h.

3. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Právo dítěte vzdělávat se po celou dobu provozu školy tím není dotčeno.

4. Povinnost předškolního vzdělávání je dána po dobu uzavření školy z jiných důvodů např. pandemie. Forma distančního vzdělávání bude vždy záležet na konkrétní situaci.

 

b) Individuální vzdělávání dítěte

1. Uskutečňuje se bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy.

2. Pokud zákonný zástupce dítěte zvolí tuto možnost vzdělávání pro své dítě, je povinen tuto skutečnost oznámit písemně ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. K tomuto slouží příloha školního řádu č. 5.

3. Ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti rozvoje dítěte dle RVPPV a poskytne mu přílohu školního vzdělávacího programu „Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte“.

4. Ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů proběhne v mateřské škole vždy 1. listopadové úterý. Náhradní termíny pro ověření jsou 3. listopadovou středu a 1. prosincový čtvrtek.

5. Ověřováním bude pověřena učitelka školy a provede jej buď pomocí přílohy ŠVP „Podrobného přehledu o individuálním rozvoji a učení dítěte“ nebo testem rizik počátečního čtení a psaní nebo obojím.

6. Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

7. Pokud tak neučiní ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka školy individuální vzdělávání dítěte.

 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí, škoda způsobená dítětem, jinému dítěti

1. Pro zacházení s hračkami, materiály jsou dohodnutá pravidla, a děti jsou povinny je dodržovat.

2. K šetrnému zacházení s materiály a energiemi jsou děti vedeny při každodenních činnostech.

3. Děti zachází s majetkem školy ohleduplně a bezpečně. Pokud dojde k poškození majetku školy, je vše řešeno se zákonnými zástupci dítěte a domluvena forma opravy či náhrady.

4. Děti se k sobě chovají ohleduplně a bezpečně. Pokud dítě způsobí jinému dítěti škodu na majetku, je vše řešeno se zákonnými zástupci dětí a domluvena forma nápravy či náhrady.

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

a) Každé dítě, které nastupuje k docházce do školy, by mělo:

 • Samostatně chodit při vycházce (nepoužívat kočárek).
 • Samostatně se najíst, umět používat lžičku a lžíci.
 • Samostatně pít z hrníčku a sklenice.
 • Samostatně používat záchod (nepoužívat plenu).
 • Umět se umýt.
 • Smrkat.
 • Nepoužívat dudlík.
 • Snažit se samo oblékat a obouvat.
 • Poznat své věci.

b) Spolupráce rodičů

Rodiče v součinnosti se školou pomáhají děti vést k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygienických návycích (včetně používání toaletního papíru a splachování), uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Pomáhají škole při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k ostatním lidem a k sebeúctě.

c) Výsledky vzdělávání

Výsledky vzdělávání – kompetence, jsou u jednotlivých dětí zaznamenávány v „Podrobném přehledu o individuálním rozvoji a učení dítěte“, který je součástí Školního vzdělávacího programu, a který je součástí portfolia dítěte. Zákonný zástupce dítěte do něj může nahlížet a konzultovat jej s učitelkou.

Práva a povinnosti dětí a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci

a) Úmluva o právech dítěte
1. Dítě má právo na svobodu projevu.

2. Dítě má právo na zajištění bezpečnosti ochrany zdraví a ochranu před násilím, zanedbáváním a patologickými jevy a projevy diskriminace.

3. Postižené děti mají právo na řádný život v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti.

4. Dítě má právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj.

5. Dítě má právo na rovný přístup ke vzdělání.

6. Dítě má právo na plný rozvoj osobnosti.

b) Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v pozdějším znění

1. Na rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu.

2. Dítě má právo na zohledňování jeho vzdělávacích potřeb.

3. Dítě má právo a povinnost dodržovat vzájemnou úctu, respekt, názorovou snášenlivost, solidaritu a důstojnost při vzdělávání.

4. Dítě má právo na vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a na co nejširší uplatnění účinných moderních pedagogických přístupů a metod.

c) mezi další práva patří:

 • Podle potřeby se napít.
 • Podle potřeby jít na toaletu.
 • Jíst pouze tolik, kolik chci
 • Být vždy vyslechnut.
 • Na pomoc dospělého.
 • Dokončit hru.

d) k povinnostem dětí patří chovat se podle pravidel, která si s ostatními dětmi a vyučujícím stanoví. V každé třídě znějí trochu jinak, ale v zásadě jsou stejná.

 • Vybrat si hru nebo hračky dle svého uvážení.
 • Po dokončení činnosti si uklidit.
 • Chránit zdraví své i kamarádů.
 • Naslouchat si.
 • Kamarádit se s každým, nikoho neodhánět.
 • Mluvit přiměřeně hlasitě.
 • Chránit přírodu.

Práva a povinnosti zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

a) Oznamovací povinnost

1. Zákonní zástupci neprodleně oznamují každou změnu v údajích zanesených v evidenčním listu dítěte

 • změnu zdravotního stavu, zákazy a doporučení lékaře
 • změnu soukromého telefonního čísla
 • změnu bydliště
 • změnu zdravotní pojišťovny dítěte

2. Zákonní zástupci si čtou informace o dění ve škole vyvěšené na nástěnkách.

b) Při předávání dětí, zdraví a bezpečnost dětí

1. Zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby přivádí dítě do MŠ a do 8,00 hod. ho předají učitelce. Pozdější příchod dohodnou s učitelkou předem nebo telefonicky do 8,00 hod.

2. Do školy přivádí a předávají zákonní zástupci pouze děti zdravé. Pokud dítě trpí alergickými projevy, zaměnitelnými za nachlazení, přinesou o tom zákonní zástupci potvrzení od lékaře.

3. Zákonní zástupci vyzvedávají děti ve třídách, při přebírání dítěte na zahradě jsou povinni uvědomit učitelku o odchodu dítěte.

4. K vyzvedávání dítěte mohou zákonní zástupci písemně zmocnit jinou osobu, (příloha č. 2).

5. Samostatné příchody a odchody dětí nejsou povoleny.

6. Při předávání se zákonní zástupci a učitelka navzájem informují o dítěti, zejména o zdravotním stavu a výchově.

7. Čipy, pro otvírání dveří do mateřské školy, mohou používat jen oni nebo osoby zmocněné k vyzvedávání.

8. Při otevírání dveří nesmí zákonní zástupci ani jimi zmocněné osoby, vpustit do školy osoby, které ze školy neznají. Odkáží je na zvonky.

c) V oblasti výchovy a vzdělávání

1. Zákonní zástupci mají právo podílet se na výchovném a vzdělávacím působení školy na dítě.

2. Zákonní zástupci mají právo žádat pro své dítě rovné zacházení bez rozdílu rasy, pohlaví, sociálního zázemí, vzhledu, víry apod.

3. Zákonní zástupci mají právo žádat zohlednění vzdělávacích potřeb svého dítěte.

4. Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.

5. Zákonní zástupci mají právo obracet se na učitelky s dotazy o výchovných problémech,

konzultovat je, žádat stanoviska učitelek a ředitelky, požádat o pomoc zprostředkování vyšetření v PPP.

6. Zákonní zástupci mají právo vznášet připomínky, návrhy a podněty, a tak ovlivňovat vzdělávání svého dítěte a další činnost školy.

7. Zákonní zástupci jsou povinni přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky do základní školy.

8. Zákonní zástupci mají povinnost dodržovat tento školní řád a předpisy a pokyny školy vydané v souladu s právním řádem.

9. Zákonní zástupci dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, mají při nastavení distanční výuky povinnost umožnit svým dětem vzdělávat se.

d) Docházka a omlouvání dětí

1. Zákonní zástupci dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, mají povinnost každou nepřítomnost dítěte ve dnech školního vyučování omluvit do 3 dnů osobně nebo telefonicky. Nepřítomnost delší než 14 dní omlouvat písemně (příloha č. 1)

2. Zákonní zástupci dětí, které neplní povinné předškolní vzdělávání, mají povinnost nepřítomnost dítěte delší než 3 dny omlouvat osobně nebo telefonicky. Nepřítomnost delší než 14 dní omlouvat písemně (příloha č. 1).

3. Zákonní zástupci jsou povinni respektovat podmínky pro docházku dítěte a nenarušovat provoz školy.

4. Pokud škola má škola omezen provoz v době hlavních prázdnin nebo v jiném období jsou zákonní zástupci povinni oznámit ředitelce školy plánovanou docházku dítěte do školy (příloha č. 4) do termínu určeného ředitelkou školy.

5. Zákonní zástupci si zajistí docházku o prázdninách do jiné mateřské školy sami, žádosti o přijetí budou k vyzvednutí v naší škole ve třídách.

6. Stravné je nutno odhlásit do 8,00 hod. Pozdější odhlášení již není možné zohlednit.

e) Platby

1. Zákonní zástupci mají povinnost veškeré platby hradit hotově nebo souhlasem k inkasu v plné výši a ve stanovených termínech.

2. Zákonní zástupci mají právo požádat ředitelku o úlevu hrazení poplatku. Viz. Směrnice o úplatě.

3. Výše úplaty za stravování (dále jen stravné) se odvíjí od platných právních předpisů. Je stanoveno v příloze „Vnitřního řádu školní jídelny“.

4. Stravné se hradí v maximální výši zálohově v předcházejícím měsíci. Každý měsíc probíhá vyúčtování stravného (odečet za omluvenou nepřítomnost). Konečné vyúčtování je provedeno k 31. 8. Během prázdninového provozu hradí dítě stravné pouze za přítomné dny. Pokud dítě ukončí docházku do školy během školního roku, vyúčtování proběhne do 18. dne následujícího měsíce.

5. Zákonní zástupci hradí pouze dítětem odebranou stravu. Když je dítě přihlášeno k celodennímu stravování a odchází po obědě, hradí rodiče jen dopolední přesnídávku a oběd.

6. Úplata za předškolní vzdělávání, dále jen školné, se vybírá za daný měsíc v měsíci předcházejícím.

7. Školné a stravné se platí vždy k 18. v měsíci formou hotovostní platby nebo souhlasem k inkasu na MŠ. Pokud připadne 18. na svátek nebo sobotu či neděli jsou úplaty splatné nejbližší následující pracovní den. Výjimečně může škola stanovit i jiný termín.

f) Postup při podání stížnosti

1. Zákonní zástupci mají právo na podání stížnosti vztahující se k jakékoli osobě nebo činnosti školy.

2. Stížnost můžete podat ústně nebo písemně ředitelce školy.

3. Je doporučené stížnost řešit nejprve se zaměstnancem školy, kterého se stížnost týká.

4. Ředitelka je povinna stížnost neodkladně prošetřit a o výsledku informovat stěžovatele dohodnutou formou.

Práva a povinnosti mateřské školy

a) V oblasti výchovy a výuky

1. Navazuje na výchovu dětí v rodině, ve spolupráci s rodiči vyvíjí aktivity a organizuje svou činnost ve prospěch dětí.

2. Ke všem dětem uplatňuje rovný přístup, nedopouští se diskriminace.

3. Napomáhá rodině při výchově dětí předškolního věku, podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální rozvoj dítěte. Vytváří podmínky pro jeho individuální rozvoj.

4. Vytváří základní předpoklady pro celoživotní vzdělávání dětí.

5. Na žádost rodiče poskytuje nebo zprostředkuje odborné konzultace při výchově dětí.

6. Učitelka informuje rodiče o rozvoji dítěte, jeho projevech v kolektivu, změnách zdravotního stavu a dalších důležitých skutečností.

7. Škola spolupracuje se SRPDŠ.

8. Veškeré sdělené informace o dítěti a rodině střeží škola jako služební tajemství, s výjimkou informací poskytovaných státní správě, policii ČR.

b) Zdraví a bezpečnost dětí

1. Za bezpečnost dětí odpovídají po celou dobu výchovné práce pedagogické pracovnice, tzn. od doby převzetí dítěte od jeho zástupce až do doby předání dítěte rodiči nebo osobě jím pověřené.

2. Klima školy podporuje psychickou pohodu dětí a nedává podněty pro vznik šikany. O negativních projevech dětí jsou zákonní zástupci informováni a bezodkladně se řeší.

3. Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, pitného režimu, za přiměřené větrání, délku pobytu venku vzhledem ke klimatickým podmínkám, za udržování tepelného komfortu dětí při pobytu venku.

4. Učitelka dítě se zjevnými příznaky nemoci od zákonných zástupců nepřevezme. Pokud trpí dítě alergickými projevy zaměnitelnými s nachlazením, rodiče o tom přinesou potvrzení od lékaře.

5. Onemocní-li dítě během dne (kašel, přetrvávající rýma, průjem, zvracení, zarudlé oči, atd., i když dítě nemá teplotu) vyrozumí učitelka zákonné zástupce, aby mohli své dítě co nejrychleji vyzvednout a zajistit mu lékařské vyšetření. Izolováno od ostatních dětí může být na krátkou dobu v ředitelně školy.

6. Při úrazu zajistí první pomoc učitelka, podle potřeby zajistí mateřská škola ošetření lékařem a bezodkladně informuje zákonné zástupce dítěte.

7. Děti jsou povinny dodržovat pravidla bezpečného chování ve škole, na zahradě i během vycházky či výletu. Se všemi pravidly jsou v průběhu roku seznamovány a vedeny k jejich dodržování.

8. Školní úraz musí s rodičem projednat ten den, kdy k němu došlo.

9. Pokud škola pořádá akci, která je dobrovolná, a které se mohou děti účastnit pouze za doprovodu zákonného zástupce, či osoby pověřené zákonným zástupcem, potom za dítě zodpovídá po celou dobu trvání akce zákonný zástupce. Pokud se akce účastní dítě, které ještě nebylo předáno zákonným zástupcům, odpovídá za něj pracovník školy pověřený dohledem.

c) Ochrana osobních údajů dětí a zaměstnanců

Všichni zaměstnanci školy jsou povinni ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data a osobní údaje zaměstnanců školy a osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

d) V oblasti informací o provozu

1. Informace o dění ve škole sděluje škola rodičům vývěskami na nástěnkách v šatnách.

2. Termíny přerušení provozu v době prázdnin oznamuje škola nejméně dva měsíce předem vývěskou uvnitř budovy (jedná se zpravidla o 4 – 8 týdnů v době letních prázdnin a 1 týden v době vánočních svátků).

3. Děti mohou být z provozních důvodů spojeny během běžného dne ve škole i jiným způsobem než je dáno v oddílu 3. odstavci f) bod 1. Škola o tom informuje rodiče vývěskou na spojovacích dveřích na chodbě školy.

 

Zrušující ustanovení

Tímto se ruší směrnice č. 4/2020 Školní řád z 28. 8. 2019.

Mgr. Veronika Jurčíková
ředitelka školy

V Aši dne: 15. 6. 2021